Z dejín ľudového liečiteľstva

Z dejín ľudového liečiteľstva

Západ a ľudové liečiteľstvo

Dnešný, priemerný Európan, zástupca väčšinovej populácie, pozerá na staré techniky a celú “logiku” a “metodológiu” ľudového liečiteľstva zvrchu. Moderná medicína, ktorá sa rozvíjala na Západe, sa postupne odpútavala od predpokladov ľudového liečiteľstva. Dnes medicínska veda predpokladá, že súbor techník a poznatkov ľudového liečiteľstva, nie je ničím iným ako sumou povier, intuícií a experimentálne neoverených úsudkov.

Neraz však prekvapí, keď sa pri farmakologických testoch ukáže účinok bylinného prípravku, ktorý mal v ľudovom liečiteľstve už dlhodobé, stáročné využitie. Tieto situácie nie sú ničím výnimočným, no napriek tomu nie sú schopné zmierniť pohŕdanie a nedôveru k ľudovým terapeutickým technikám.

Celkovo môžeme vymenovať niekoľko dôvodov, pre ktoré je ľudové liečiteľstvo pre modernú medicínu len ťažko akceptovateľné:

  • Je iracionálne, resp. veda považuje premisy a predpoklady ľudového liečiteľstva za nezlúčiteľné s vlastným svetonázorom. “Inakosť” myslenia o zdraví a chorobe sa stotožňuje s nerozumnosťou.
  • Prípadné pozitívne účinky ľudového liečiteľstva nie sú, podľa mnohých lekárov, ničím iným len dôsledkom a príkladom placebo efektu.
  • Prostriedky používané pri liečbe nie sú overené klasickými vedeckými postupmi a preto sú považované za nevhodné, prípadne za zdraviu nebezpečné.

Autor: over2shailaja.wordpress.com | Integrative medicine Ayurveda & Folk Medicine « over2shailaja

 

Existuje aj iná výhrada a námietka proti ľudovému liečiteľstvu, ktorá má morálny charakter. Častokrát sú ľudoví liečitelia považovaní za šarlatánov, podvodníkov, ktorých primárnym cieľom nie je služba trpiacemu, ale snaha o vlastné obohatenie. 

To však vo väčšine prípadov nie je pravda, ľudia zaoberajúci sa liečením sú častokrát hlboko veriaci, nenápadní, motivovaní pocitom poslania a služby iným, prípadne súcitom s trpiacimi. V Európe prežíva ľudové liečiteľstvo len na vidieku, na okraji technokratickej spoločnosti.

Ľudové liečiteľstvo v iných častiach sveta

Vo svete je tomu inak. A paradoxom je, že ľudové liečiteľstvo je podporované v iných častiach sveta aj Svetovou zdravotníckou organizáciou. V Afrike, Ázií a Latinskej Amerike je postoj k ľudovému liečiteľstvu podstatne rozdielny. Častokrát je to jediný prostriedok pomoci pri rôznych zdravotných problémoch. Ranhojiči, šamani, pôrodné babice, bylinkári a iní sú vo vidieckych alebo kmeňových spoločenstvách iných krajín a kontinentov vysoko cenenými členmi spoločnosti. 

Spektrum zdravotných problémov, ktoré riešia, je skutočne široké. Techniky, prostriedky liečenia a určenie príčin choroby sú rôzne, od v podstate empirických až k spiritistickým. 

Vybrané techniky ľudového liečiteľstva

Niektoré techniky dodnes používané v ľudovom liečiteľstve, zakladajúce sa na náboženskej viere alebo nejakej podobe spiritualizmu, sa môžu zdať súčasnému západnému človeku obzvlášť nepochopiteľné. V kmeňových spoločenstvách, vidieckych usadlostiach existovali ľudia, ktorým boli pripísané zvláštne schopnosti. V našom vidieckom prostredí to boli častokrát staré ženy alebo napr. kňazi či bačovia. 

Autor: The Yucatan Times | UADY researchers study Mayan plant remedies – The Yucatan Times

 

V slovenčine sa na označenie spiritualistických medicínmanov z iných, exotickejších končín sveta, ako je napr. Sibír či Afrika, používa slovo “šamani”. Etnológovia a antropológovia sa proti takému môžu búriť, no pre zjednodušenie a pochopenie ich spoločných úloh a vlastností sa toto označenie hodí. 

Ľudové liečiteľstvo častokrát nachádzalo príčinu choroby a zdravotných ťažkosti mimo sféry telesného. K trom najznámejším príčinám zhoršenia zdravotného stavu, resp. prepuknutia choroby sa kedysi považovalo:

  • posadnutie (démonom)
  • urieknutie, kliatba
  • previnenie, hriech

Aj v Biblii nachádzame ľudí, u ktorých príčinou utrpenia bolo jedno z vyššie uvedených. Ježiš, jeho apoštoli a učeníci boli obdarení prirodzenou schopnosťou uzdravovať. Známe sú aj záznamy zo života svätých, ktorí dokázali liečiť dotykom, kladením rúk. Dotyk ako prostriedok uzdravovania je spoločný pre mnohé kultúry.

V iných animistických či pohanských spoločnostiach zastávali úlohu iní liečitelia. Najčastejšími prostriedkami pri liečení chorôb spôsobených týmito príčinami patrilo odriekanie modlitieb alebo čarovných formuliek, rozličné komplikované rituály (napr. tanec, požitie omamných látok) a podobne. 

Existujú však aj racionálnejšie a na pozorovaní a skúsenosti založené metódy liečenia. Jednou z najstarších je práve bylinkárstvo; zber byliniek, príprava rôznych odvarov, záparov, práškov či mastí. Práve bylinkárstvo je tou oblasťou ľudovej múdrosti, ktorá by mohla byť inšpiráciou pre ďalšie medicínske výskumy.  

Autor: the Otherworldly Oracle | How to Be a Folkloric Traditional Witch in 5 Steps – Otherworldly…

 

K liečeniu zdravotných ťažkosti sa používali aj rôzne časti zvierat, najskôr ako magické pomôcky, neskôr ako extrakty a prípravky na liečbu rôznych chorôb. Ničím nezvyčajným nie sú ani rôzne minerály, kamene a kovy, slúžiace na ezoterické praktiky. K pomôckam a prostriedkom liečiteľov patria aj rôzne druhy zeminy, bahna či hliny. Slúžia ako obklady, ale aj na vnútorné použitie.

Nepochybne medicína v priebehu histórie zaznamenala podstatný pokrok, umožnila zvýšiť dĺžku života, do značnej miery sa jej podarilo eliminovať rôzne epidémie a choroby, ktoré v minulosti spôsobili smrť miliónom ľudí, rovnako jej vďačíme za zníženie počtu úmrtí novorodencov a matiek, no ešte vždy sú tu úlohy a výzvy, ktoré je nutné riešiť. HillVital ponúkajúci čisto prírodné produkty, sa hlási k tým najlepším tradíciám ľudového liečiteľstva a predpokladá, že aj dnes sú poznatky bylinkárov možným zdrojom inšpirácie a riešení pre medicínu a odbornú fytoterapiu.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.